Opisz swój przypadek

Formularz zgłoszeniowy

Przyczyna zgłoszenia *

 • Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W zestawieniu z dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej oznacza to, że każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych właściwych z punktu widzenia stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych w odpowiednim czasie i przy zachowaniu wymagań fachowych i sanitarnych.


  Problem niewłaściwej opieki medycznej to w dużej mierze problem z uzyskaniem pomocy medycznej podczas dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Brak wystarczającej ilości specjalistów, duże natężenie pacjentów i konieczność oczekiwania na podjęcie właściwych działań przez personel medyczny czy problem kierowania pacjentów do innych placówek to przyczyny pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. W sytuacjach gdy pomoc medyczna i właściwe działania nie zostaną wdrożone w odpowiednim momencie podmioty odpowiedzialne za powstanie uszczerbku na zdrowiu czy w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta winny być pociągnięte do odpowiedzialności.


  W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki medycznej pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

 • Obowiązkiem każdego lekarza jest niesienie pomocy osobom chorym. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczenia medycznego, której skutkiem jest powstanie szkody po stronie pacjenta może stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz stosownego odszkodowania. Mamy tu do czynienia z szerokim rozumieniem pojęcia szkody, obejmuje ona nie tylko pogorszenie stanu zdrowia ale również zaniechanie dążeń do jego poprawy, jak również skutek w postaci uszkodzenie ciała czy utraty życia pacjenta. Do omawianej kategorii zaliczyć możemy m.in. nieuzasadnioną odmową udzielenia pomocy medycznej, zaniechanie diagnostyki i wykonywania specjalistycznych badań, odmowa skierowania do specjalisty bądź placówki medycznej właściwej ze względu na dolegliwości i potrzeby danego pacjenta.


  Lekarze i placówki medyczne starając się uniknąć odpowiedzialności za tzw. błędy lekarskie powołują się na niezawinione i niedające się przewidzieć powikłania wynikające z zastosowanych procedur medycznych. Wiąże się to z trudnością w samodzielnym dochodzenie omawianych roszczeń, decydując się na powierzenie swojej sprawy podmiotowi profesjonalnemu możecie Państwo liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania.


  W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku odmowy udzielenia świadczeń medycznych pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

 • Poddając się zabiegowi chirurgicznemu pacjent powierza swoje zdrowie i życie wykonującemu go personelowi medycznemu. Ma uzasadnione prawo wymagać aby zarówno lekarze, jak i personel pomocniczy wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością, zaś w przypadkach odwrotnych po jego stronie rodzi się prawo do uzyskania rekompensaty za doznaną krzywdę. Oprócz pośpiechu, nieuwagi czy niedopatrzenia personelu przyczynami tego typu błędów mogą być również pozostawienie wykonującego zabieg operacyjny rezydenta bez nadzoru specjalisty czy niedoświadczenie instrumentariusza.


  Pozostawienie narzędzi chirurgicznych (np. nożyczki chirurgiczne, pęseta, pean) czy materiałów opatrunkowych (np. gazy chirurgicznej) w ciele pacjenta, to błędy medyczne budzące duże kontrowersje w społeczeństwie. Oprócz konieczności poddania się reoperacji mogą doprowadzić do poważnego rozstroju zdrowia pacjenta i skazują go jest na dodatkowy ból i cierpienie.

 • Błąd medyczny często wynika z pomyłki co do zakresu zabiegu. Może on polegać na tym, że chirurg zoperował niewłaściwy organ, część ciała albo niewłaściwego pacjenta. Konsekwencje tego typu błędów zależne są od indywidualnego przypadku, obejmują uszkodzenie lub oszpecenia ciała oraz uszkodzenie układu nerwowego. Wiążą się z bólem i cierpieniem, mogą doprowadzić do niepełnosprawności, różnego rodzaju schorzeń narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci pacjenta.


  W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

 • Specyfiką tego typu spraw jest okoliczność, iż w rękach personelu medycznego pozostaje życie i zdrowie nie tylko pacjentki, ale i jej dziecko.


  Do sytuacji uzasadniających odpowiedzialność lekarza prowadzącego ciążę zaliczyć możemy m.in. zaniechanie diagnostyki prenatalnej płodu, zlecenie przyjmowania leków zabronionych w trakcie ciąży czy niewdrożenie odpowiedniego leczenia dolegliwości matki, co w konsekwencji przekłada się na stan zdrowia i rozwój płodu.


  Wśród rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą działań personelu medycznego wyróżnić można również przypadki zaistniałe w okresie okołoporodowym. Mowa tu m. in. o działaniach skutkujących urazami dziecka (np. złamanie obojczyka) czy rozstrojem zdrowia matki (np. pęknięcie macicy), ale również kwestiach związanych ze zbyt późnym podjęciu decyzji o porodzie poprzez cesarskie cięcie, bądź zaniechaniu przeprowadzenia tego typu zabiegu, pomimo istnienie ku temu wskazań, niewłaściwa kontrola nad parametrami życiowymi matki i dziecka, skutkująca utratą zdrowia bądź życia kobiety lub dziecka.


  W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje matka lub dziecko reprezentowane przez jednego z rodziców. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki przy porodzie dojdzie do zgonu matki lub dziecka roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

 • Obowiązujące w naszym kraju przepisy w sposób szczegółowy regulują sposób wystawienia przez lekarza recepty na określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia leki i wyroby medyczne. Lekarz obowiązany jest do wypełnienia recepty w sposób prawidłowy ze względów formalnych oraz właściwy biorąc pod uwagę stan danego pacjenta.


  Do omawianej kategorii zaliczają się również błędy popełnione przez farmaceutów i techników farmacji, którzy w przypadku recept nieczytelnych bądź wielokrotnie poprawianych zaniedbują obowiązek skontaktowania się z lekarzem wystawiającym receptę i dokonują samodzielnej interpretacji znajdujących się na niej zapisów.


  Do tej kategorii błędów zaliczyć można również przypadki związane z hospitalizacją polegające m.in. na pominięciu dawki bądź niewłaściwym czasem podania leku, pomyłką podczas roznoszenia leków pacjentom, nieodpowiednią drogą podania leku (np. iniekcje dożylne zamiast domięśniowych).

 • Odpowiednio wczesne rozpoznanie złamania pozwala na wdrożenie właściwego w danym przypadku leczenia tj. zastosowanie odpowiedniego unieruchomienia czy przeprowadzenie zabiegu ortopedycznego. Dodatkowe badania i konsultacje, należyta staranność oraz uwaga poświęcona pacjentowi i zgłaszanym przez niego dolegliwościom to niestety standardy obowiązujące zaledwie w części placówek medycznych. Zaniechanie odpowiednich działań doprowadzić może do niewłaściwego zrostu kości, powstania zrostów kostnych, ograniczonej ruchomości i sprawności czy nawet deformacji kończyny. Dla pacjenta oznaczać to będzie dodatkowy ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, ryzyko zabiegów operacyjnych mających na celu zniwelowanie pierwotnego błędu czy powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • Niezdiagnozowanie choroby nowotworowej pomimo wskazujących na nią objawów lub zaniechanie zlecenia odpowiednich badań stanowi błąd medyczny. W przypadku nowotworów kluczowe znaczenie ma odpowiednio wczesne postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego dla danego przypadku leczenia.


  W tego typu przypadkach odpowiedzialność lekarza nie dotyczy faktu zachorowania na chorobę nowotworową, a okoliczności, iż zbyt późno postawiona została właściwa diagnoza lub wdrożone zostało odpowiednie leczenie. Błąd po stronie lekarza to w tego typu sytuacjach doprowadzenie do pogłębienia rozstroju zdrowia oraz zwiększone cierpienia psychiczne związane ze świadomością zmniejszenia szansy na wyzdrowienie.

 • Niejednokrotnie roszczenia zgłaszane przez poszkodowanych pacjentów w stosunku do szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej związane są z tzw. zakażeniami szpitalnymi. Ponad 90% roszczeń dotyczy zakażenia jednym z trzech patogenów: gronkowcem złocistym, HCV lub HBV.


  Wśród głównych dróg transmisji zakażenia wymienia się:

  • niezachowanie standardów sanitarnych w placówkach medycznych (np. niedokładna dezynfekcja pomieszczeń i ich wyposażania oraz sprzętów medycznych),
  • nieprzestrzegania procedur w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu sterylności podczas wykonywania zabiegów medycznych (np. korzystanie z jednorazowych rękawiczek, i fartuchów, jałowych opatrunków, niewłaściwa segregacja odpadów medycznych),
  • brak izolacji pacjentów zakaźnie chorych, brak procedur działania w przypadku zagrożenia rozprzestrzenienia się zakażenia.

  Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań w omawianej kategorii spraw. Wiemy jakich argumentów użyć i w jaki sposób udowodnić, iż do zakażenia doszło podczas leczenia w danej placówce medycznej.

Jaki przypadek jest zgłaszany? *

 • Rok zdarzenia *

 • Miesiąc zdarzenia *

 • Wiek pacjenta *

 • Imię *

 • Nazwisko *

 • Adres e-mail *

 • Telefon *

 • Nazwa szpitala *

 • Wójewództwo *

Czy wykonujecie Państwo zawód medyczny? *

Prosimy o opisanie stanu faktycznego oraz wskazanie Państwa oczekiwań odnośnie sprawy (np. sposób załatwienia sprawy, wysokość roszczeń) *

Czy posiadacie Państwo opinię lekarza lub prawnika w zakresie zgłoszenia? *

Proszę podać informację, czy zgłaszano pisemnie sprawę szpitalowi? *

Czy szpital udzielił odpowiedzi? *

Czy zawiadomiono ubezpieczyciela szpitala? *

Czy ubezpieczyciel udzielił odpowiedzi? *

Czy posiadacie Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej w Concordia Ubezpieczenia (polisa OP Rodzina)? *

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA POMOCY OFIAROM BŁĘDÓW MEDYCZNYCH z siedzibą w Warszawie adres: 02-497 WARSZAWA UL. PRYSTORA ALEKSANDRA 4 D /73. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń w związku z niewłaściwą opieką medyczną. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię na rzecz tej osoby.