Poznaj szczegółowe informacje odnośnie

zasad pomocy finansowej

1. Zasady wsparcia finansowego.

Nasza Fundacja świadczy pomoc na rzecz osób będących ofiarami błędów medycznych, w szczególności poprzez wsparcie finansowe udzielane w celu uzyskania odszkodowania przez poszkodowanych lub ich rodziny. Pomoc finansowa jest udzielana na poniższych zasadach wyłącznie osobom, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu a środki otrzymane z odszkodowania pozwolą tym osobom na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.

Przyznając wsparcie ze zbiórki, Fundacja jest wykonawcą woli darczyńców. O tym komu zostanie przyznana pomoc decydują darczyńcy, wskazując albo konkretną osobę albo cel (przypadek). Wskazując cel, darczyńcy wyrażają zgodę na dystrybucję środków zgodnie z celem, na zasadach odnoszących się do procedury wsparcia ze środków własnych Fundacji.

Przyznając wsparcie ze środków własnych, Fundacja kieruje się oceną roszczeń i przeznacza środki na wsparcie roszczeń, których termin nie ulega przedawnieniu w okresie najbliższych 12 msc., a roszczenia są wiarygodne i w ocenie Fundacji możliwe do dochodzenia.

2. Jakie wnioski rozpatrujemy i jakiego wsparcia udzielamy.

Zarząd Fundacji rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób, które dostarczą poniżej opisane dokumenty. Ostateczna decyzja o udzieleniu pomocy uzależniona jest jednak od uzyskania przez wnioskodawcę lub osobę w imieniu której wnioskodawca występuje, zwolnienia od kosztów sądowych. Wyjątkiem od tej zasady jest zgoda darczyńców na pokrycie całości kosztów odnoszących się do konkretnego przypadku.

3. Jaka jest wysokość wsparcia netto ze środków Fundacji.

Wysokość wsparcia netto (bezpośrednio udzielonego wnioskodawcy), zależy od wartości przedmiotu sporu i zawiłości sprawy i nie przekracza 15 tys. PLN za prowadzenie sprawy cywilnej w dwóch instancjach. W przypadku wyboru ścieżki postępowania karnego, kwota ta obejmuje postępowanie przygotowawcze i udział w postępowaniach przed sądami w dwóch instancjach. Środki ze zbiórki lub dofinansowania organizowane są w kwocie wyższej niż wartość przyznanego dofinansowania netto, z uwagi na konieczność odliczenia podatków i opłat wynikających z przepisów prawa. Od kwot brutto wynikających ze zbiórki Fundacja potrąca 8% kosztów administracyjnych, zgodnie ze wskazaniem darczyńców. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję odnośnie wysokości zbiórki w granicach określonych powyżej, mając na uwadze wartość roszczeń, czas prowadzenia postępowania i zawiłość sporu.

4. Dofinansowanie wydatków z tytułu kosztów sądowych.

W przypadku zgody darczyńców na pokrycie kosztów sądowych, wysokość wsparcia o którym mowa w pkt. 3 powiększona zostanie o niezbędne środki na pokrycie kosztów sądowych, z uwzględnieniem opłat i podatków.

5. Nadwyżka przekazanych środków nad wysokością przyznanego wsparcia finansowego.

W sytuacji gdy środki przyznane lub pozyskane przekroczą koszty niezbędne związane z dochodzeniem roszczeń, zostają w Fundacji i będą przeznaczone na działalność statutową Fundacji, bez prawa roszczeń ze strony darczyńców oraz osób którym udzielono wsparcia.

6. Dokumenty wymagane do ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wymaganymi dokumentami do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy finansowej są:
a/ elektroniczny dokument, który tworzy się po wypełnieniu formularza zgłoszenia zdarzenia. Dokument ten po zapisaniu przesyłany jest automatycznie do Fundacji, a osoba go składająca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia dokumentu na maila. Potwierdzenie zawiera numer sprawy, którym należy się posługiwać w kontaktach z Fundacją. Formularz zgłoszenia zdarzenia jest dostępny po kliknięciu przycisku widocznego na stronie głównej Fundacji

„Zgłoś krzywdę”

b/ pozytywna pisemna opinia radcy prawnego lub adwokata odnośnie istnienia przesłanki do uznania wystąpienia błędu medycznego, jeśli o taką opinię zwróci się Fundacja.

c/ w przypadku zakwalifikowania wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest  do przesłania na adres mailowy Fundacji ([email protected])  podpisanych oświadczeń, których wzór należy pobrać klikając link:

pobierz załącznik.

7. Uchwała Zarządu Fundacji o zakwalifikowaniu do wsparcia.

Na podstawie powyższych dokumentów, Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o zakwalifikowaniu wniosku do udzielenia wsparcia poprzez uruchomienie zbiórki. Zarząd może także podjąć uchwałę o udzieleniu wsparcia ze środków własnych Fundacji, jeśli środki Fundacji na to pozwolą. Środki własne Fundacji mogą być również przeznaczone na uzupełnienie kwot pochodzących ze zbiórki, jeśli w terminie 6 msc. od uruchomienia zbiórki nie uda się zebrać odpowiednich kwot. Jeśli nie uda się uzyskać środków ze zbiórki w wysokości 15 tys. PLN w terminie 6 msc. od daty rozpoczęcia zbiórki, Zarząd anuluje zbiórkę, a środki zebrane ze zbiórki stanowią własność Fundacji i są przeznaczone na realizację jej celów statutowych oraz kosztów funkcjonowania.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Fundacji dotyczącej pomocy nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej. Pomoc finansowa uzależniona jest od powodzenia przeprowadzonej zbiórki na ten cel lub przyznania pomocy przez Zarząd Fundacji ze środków Fundacji. W przypadku braku wystarczających środków na pomoc finansową, uchwała Zarządu traci moc po upływie 6-msc. od daty jej podjęcia. Zgromadzone środki przechodzą na konto Fundacji i będą wykorzystane w celach statutowych o ile wnioskodawca nie dopłaci brakującej części. Zgromadzone środki przechodzą również na cele statutowe Fundacji jeśli wnioskodawca nie dostarczy postanowienia o zwolnieniu z kosztów sądowych w terminie 30 dni od daty zakończenia zbiórki.

Warunki szczegółowe określa umowa pomiędzy Fundacją a osobą, której pomoc została przyznana przez Zarząd. Umowa określa wysokość transz zwalnianych dla postępowania w pierwszej oraz drugiej instancji. Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o uchwale, uchwała Zarządu traci moc, a środki zostaną w Fundacji przeznaczone na cele statutowe. W sytuacji gdy postępowanie zakończone zostanie pozytywnym wynikiem w pierwszej instancji, druga transza pozostaje jako środki Fundacji, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy innym wnioskodawcom.

8. Warunek wypłaty środków przeznaczonych na wsparcie.

Poza przypadkiem gdy darczyńcy wyrażą zgodę na finansowanie kosztów sądowych, warunkiem przyznania pomocy finansowej pochodzącej ze zbiórki lub środków własnych Fundacji, jest uzyskanie przez osobę ubiegającą się o takie wsparcie zwolnienia od kosztów sądowych. W przypadku odmowy przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych, Zarząd Fundacji może wezwać wnioskodawcę do ich pokrycia w terminie wyznaczonym przez Fundację, lecz nie krótszym niż 2 tyg.  Wzywając do pokrycia kosztów Zarząd wskazuje sposób wniesienia kosztów. W sytuacjach indywidualnych Zarząd może podjąć decyzję o pokryciu kosztów wznawiając zbiórkę lub wnosząc opłaty sądowe ze środków własnych Fundacji.  Brak zasadności lub możliwości uzyskania środków na pokrycie kosztów sądowych powoduje rozwiązanie wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, wobec czego żadne ze Stron nie będzie posiadać ani w przyszłości podnosić roszczeń z tego tytułu.

9. Brak możliwości wsparcia.

Jeśli Zarząd Fundacji podjął uchwałę, o której mowa w pkt. 7 jednakże z uwagi na brak zgromadzenia środków w terminie 6 msc. nie ma możliwości udzielenia wsparcia, Zarząd informuje wnioskodawcę drogą mailową o braku możliwości wsparcia. W przypadku częściowego powodzenia zbiórki, wnioskodawca może w terminie 30 dni pokryć brakującą część środków. Jeśli nie pokryje brakującej części, dofinansowania nie udziela się a wnioskodawca nie nabywa żadnych roszczeń wobec Fundacji.

W przypadku zebrania całości środków ze zbiórki, Zarząd dokona wypłaty w imieniu wnioskodawcy na rzecz kancelarii wskazanej przez wnioskodawcę w celu prowadzenia sprawy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę postanowienia o zwolnieniu z kosztów sądowych (o ile darczyńcy nie zgodzili się pokryć takich kosztów). Od kwot zebranych przez Fundację potrącane są podatki i inne obciążenia przewidziane prawem i po ich potrąceniu należność wypłacana jest na rzecz kancelarii. Wnioskodawca może wskazać kancelarię wyłącznie adwokacką oraz radcowską, ale umowa z taką kancelarią wymaga pisemnej akceptacji Fundacji. Fundacja nie akceptuje umów przyznających kancelarii wypłat dodatkowego wynagrodzenia, przekraczającego 10% wartości wygranej sprawy lub umów zawierających postanowienia sprzeczne z celami i misją Fundacji.

10. Wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych.

Jak wynika z postanowień Regulaminu, Fundacja udzielając wsparcia finansowego (poza wyjątkami określonymi w niniejszych zasadach), uzależnia jego otrzymanie od istnienia przesłanek zwolnienia z kosztów sądowych, potwierdzonych postanowieniem sądowym. Fundacja udziela porad pacjentom takie wnioski sporządzić. Za prawidłowość sporządzenia wniosku odpowiada jednak sam pacjent. W przypadku braku zwolnienia z kosztów sądowych, Fundacja udziela pomocy wyłącznie w formie porady.

11. Wyjątek od zasady zwolnienia z kosztów sądowych.

Poza przypadkami określonymi powyżej, Fundacja może również udzielić wsparcia finansowego, nawet w sytuacji odmowy przez sąd zwolnienia z kosztów sądowych, jeśli uzna, że w wyniku działań personelu medycznego mogło zostać popełnione przestępstwo. W takim przypadku uruchamiana jest zbiórka, celem przygotowania wniosków do prokuratury.

12. Postanowienia końcowe.

Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom: występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych, występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych etc., występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitalach, hospicjach, w zakresie medycyny niekonwencjonalnej.